Privacyverklaring
Jo De Maeyer avatar
Geschreven door Jo De Maeyer
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Privacy- & Cookieverklaring

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Gimme NV (KBO-nummer BE 0849.425.238), met maatschappelijke zetel te Scheepsbouwerstraat 4 bus 1A, 9150 Rupelmonde (hierna: "Verantwoordelijke", “Wij” of “gimme”).

Zoals u hieronder kan lezen, respecteert gimme uw privacy op maximale wijze. Doordat gimme quasi enkel gebruikt wordt door de zeer afgelijnde community van (groot)ouders om de berichten van school, sportclub of jeugdbeweging over hun (klein)kinderen te volgen, hoeven we immers geen extra data te verzamelen of te verkopen om adverteerders toe te laten gericht te adverteren. En daardoor kunnen we in tegenstelling tot anderen met een minimaal gebruik van cookies en een minimaal gebruik van persoonlijke gegevens, en dus zonder de data van de organisaties of de gebruikers te verkopen, toch het gimme-platform gratis of aan verlaagd tarief houden voor zowel de organisaties als de ouders.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

Gimme leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Gimme stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Gimme. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2  – Persoonsgegevens en gegevens mbt organisatiecommunicatie

2.1.a. We houden enkel persoonsgegevens bij die nodig zijn voor de goede werking van gimme, zijnde uw IP-adres, uw surfgedrag op het gimme platform, uw voor- en achternaam, uw rol op gimme, uw wachtwoord op gimme, uw e-mailadres, en eventueel uw profielafbeelding. Deze gegevens worden nooit gedeeld met derden en zijn enkel voor intern gebruik.

Omdat de gimme gebruikers een heel afgelijnde doelgroep vormen (quasi allemaal ouders met jonge kinderen) kan het werken met een zakenmodel waarbij het én gratis is voor organisaties en gebruikers én volledig gefinancierd wordt door sponsoring en reclame zonder dat het persoonsgegevens of gegevens over de communicatie van organisaties hoeft te delen of verkopen aan derden. Bij gimme is er geen enkele nood aan persoonsgegevens om gericht te kunnen adverteren. Door op gimme te adverteren weet een adverteerder immers automatisch dat haar of zijn boodschappen gezien worden door ouders met jonge kinderen, want dat zijn de facto quasi de enige gebruikers van gimme.

2.1.b Het is de verantwoordelijkheid van de organisaties zelf om te bepalen wat ze naar wie toe communiceren. Gimme zorgt ervoor dat de communicatie van deze organisaties veilig kan verlopen via haar communicatieplatform en dat enkel de juiste gebruikers toegang krijgen tot deze informatie. Dat gebeurt op 2 niveaus:

  • gimme beheert de toegang voor de organisaties tot het platform, de functionaliteiten en de bij de organisatie behorende data

  • de organisatie beheert haar eigen gebruikers, en bepaalt welke gebruiker toegang krijgt tot welke informatie. Gimme maakt gebruik van kanalen die kunnen gevolgd worden door gebruikers. Organisaties kunnen kiezen tussen 3 beveiligingsniveau's. - open kanaal- privaat kanaal- verborgen kanaalWanneer de organisatie er voor kiest om een kanaal in te stellen als een "open" kanaal wil dat zeggen dat alle gebruikers met een gimme profiel vrij zijn om het kanaal te volgen zonder toestemming. Indien een organisatie er voor kiest om meer controle te behouden over wie wel en niet volgt kan de organisatie kiezen voor een "privaat" kanaal. Gimme gebruikers moeten dan eerst een aanvraag indienen bij de organisatie om het kanaal te volgen. Na goedkeuring door de organisatie kan de gebruiker de gelinkt informatie zien. Een "verborgen" kanaal is een kanaal dat enkel zichtbaar wordt wanneer een gebruiker werd uitgenodigd door de organisatie via zijn/haar email adres.

2.2. Gimme kan gegevens van u (Persoonsgegevens of andere gegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

b. tijdens uw registratie of gebruik van de Website;

c. door, in opvolging van contacten die u met Gimme via deze site hebt gelegd, om nadere informatie te vragen.

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Gimme zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Gimme om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren; 

  • het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van het forum, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd aangegaan met de organisatie die u op gimme wenst te volgen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming aan de betrokken organisatie;

  • het u tonen van gesponsorde boodschappen en reclame-advertenties met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

  • het adequaat beantwoorden van uw vragen met betrekking tot deze site of voor het aanbieden van dienstverlening rond de site kan, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd aan de organisatie; en/of

  • de verificatie van het uniek karakter van de ingevulde gegevens en de waarachtigheid van de casus.

De doeleinden van de verwerking via cookies worden besproken in artikel 9 van deze Privacy Policy.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Geen gebruik buiten gimme :

De persoonsgegevens zullen nooit gebruikt worden voor gimme voor andere communicatie dan deze op het gimme platform zelf en worden niet gedeeld met andere partijen.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Gimme, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Gimme failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Gimme geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Gimme zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Gimme uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
Gimme zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Gimme uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Gimme zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Gimme en de organisatie die u volgt via het gimme platform.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Gimme en u kan deze ten allen tijde ook zelf verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. 

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. 

5.4. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.5. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar [email protected], per post naar Gimme NV, met maatschappelijke zetel te Scheepsbouwerstraat 4 bus 1A, 9150 Rupelmonde of door gebruik te maken van het formulier op deze link, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.6. Meer info:

Indien u meer info wenst over uw privacyrechten en de verwerking van persoonsgegevens in het algemeen, kunt u steeds contact opnemen met de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected].

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Gimme aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze medewerkers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

+32 (0)2 274 48 00 

+32 (0)2 274 48 35 

Artikel 9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Gimme en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

9.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

9.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. De Website gebruikt volgende “functionele of noodzakelijke” cookies waarvoor uw voorafgaande toestemming niet noodzakelijk is: Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

De Website gebruikt daarnaast ook volgende cookies waarvoor wij uw voorafgaande toestemming wel vragen:

Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken o.m. Google Analytics (zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken).

9.4. Uw toestemming:

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website of het platform geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar [email protected], per post naar Gimme NV, Scheepsbouwerstraat 4 bus 1A, 9150 Rupelmonde, of door gebruik te maken van dit formulier.

Was dit een antwoord op uw vraag?