Alle collecties
Privacy | AVG/GDPR
Privacy
Waarom is gimme gratis/goedkoop voor scholen, verenigingen, sportclubs en gezinnen?
Waarom is gimme gratis/goedkoop voor scholen, verenigingen, sportclubs en gezinnen?

gimme is een online medium. Zoals vele (online) media biedt gimme zijn online platform gratis of tegen verlaagd tarief aan.

Jo De Maeyer avatar
Geschreven door Jo De Maeyer
Meer dan een week geleden bijgewerkt

gimme is een online medium. Zoals vele (online) media biedt gimme zijn onlineplatform gratis of tegen een verlaagd tarief aan. De aanwezigheid van een mix van scholen, verenigingen en sportclubs op het platform vormt een interessante doelgroep voor lokale en nationale adverteerders die jonge gezinnen willen bereiken.

Door middel van betalende advertentiepanelen op de gimme-pagina’s worden inkomsten gegenereerd die gebruikt worden om de kosten te dragen die nodig zijn om het platform te onderhouden en verder te ontwikkelen, met inbegrip van de kosten voor programmering, webhosting, serverpark, aantrekken van nieuwe organisaties en van adverteerders, personeelskosten, terugbetaling van leningen en vergoeding van het maatschappelijk kapitaal.

Het spreekt vanzelf dat de advertenties die op de gimme-pagina’s verschijnen uitgaan van en onder de verantwoordelijkheid vallen van gimme en de adverteerders, dus niet van de scholen, clubs en verenigingen die er op aanwezig zijn.

Veiligheid & vertrouwelijkheid van uw database en uw persoonlijke gegevens.

Onder geen enkel beding zal gimme de e-mailadressen die u invoert, ter beschikking stellen van derden, weze het om commerciële redenen of andere.

gimme reclamecode

gimme is een ideaal platform voor lokale en nationale adverteerders om naamsbekendheid te creëren en te onderhouden. gimme toont advertentiepanelen op zijn webpagina’s, in of naast de tijdlijn, en heeft interne controlemechanismen om ongewenste advertenties te vermijden.

De informatieve boodschappen in de tijdlijn vanwege adverteerders zijn duidelijk aangeduid als dusdanig en bevatten voor het overige qua reclameboodschap enkel een sponsorvermelding. De reclameboodschappen naast de tijdlijn worden telkens grondig geselecteerd én individueel gescreend door gimme om te verzekeren dat deze verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstelling van de school en ze de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.

gimme houdt zich hierbij onder meer aan volgende spelregels:

De codes en regels gehanteerd door de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame

Bij de toelating van advertentiepanelen, houden wij bovendien rekening met:

  • de aard van de (activiteiten van de) potentiële adverteerder,

  • de inhoud van elk concreet advertentiepaneel,

Wat de aard van de adverteerder betreft, worden bedrijven en organisaties bij voorbaat vooraf uitgesloten, als zij

  • een specifieke politieke of levensbeschouwelijke identiteit uitstralen,

  • activiteiten voeren in de sfeer van sex, alcohol, tabak of drugs,

  • die in het algemeen activiteiten uitoefenen of een imago hebben dat maatschappelijk controversieel is of weinig of geen draagvlak heeft, zoals bijvoorbeeld het ‘opzoeken van gevaar’ of het ‘aanzetten tot ongezond gedrag’.

Wat de inhoud van het paneel betreft, wordt elk nieuw advertentiepaneel door gimme vooraf beoordeeld en eventueel desgevallend geweerd op basis van een aantal criteria (niet-exhaustieve lijst):

  • maatschappelijke aanvaardbaarheid in het algemeen (zie hoger) en in het bijzonder panelen in de sfeer van sex, alcohol en drugs

  • discriminerend, milieuonvriendelijk, gewelddadig of inspelend op angst en onwetendheid, of misleidend

  • opzoeken van gevaar

  • aanzetten tot ongezond gedrag 

  • strijdig met de gangbare ethische normen in het land

Een organisatie kan bovendien vragen om welbepaalde panelen die door gimme niet geweerd werden op basis van bovenstaande criteria, toch te blokkeren (niet te tonen) op de pagina’s waar zij de inhoud voor levert. Deze mogelijkheid is voorzien in eerder uitzonderlijke situaties waarbij, na toepassing van bovenstaande criteria, een organisatie een specifieke gevoeligheid heeft rond één of ander thema van haar filosofie, waarden, beleid, imago of eigenbelang. Concreet wil dit zeggen dat een advertentie paneel binnen de context van de webpagina’s van de organisaties door de organisatie of de bezoeker zou ervaren worden als in tegenspraak met waar de organisatie voor staat of indien het haar belang als organisatie of dat van haar leden zou schaden.

Was dit een antwoord op uw vraag?